Mittetulundusühingu Venevere Haridus- ja Kultuuriselts põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Venevere Haridus- ja Kultuuriselts(edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.


1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Venevere küla, Laekvere vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik.


1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

 

1.4. Ühingu põhieesmärgiks on piirkonna külades elavate elanike puudutavate küsimuste arutamine ja lahenduste leidmine, maaelu ja külade säilimisele ning harmoonilisele arengule kaasaaitamine, meelelahutusürituste korraldamine, majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

1.5. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on

1.5.1. teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine,

1.5.2. pere-, naiste- ja noorteliikumise toetamine,

1.5.3. koolitustegevuse korraldamine,

1.5.4. seltsielu toetamine ja edendamine,

1.5.5. loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasa aitamine,

1.5.6. ajaloo- ja kultuurivääärtuste kaitse ning nende renoveerimisele kaasaaitamine,

1.5.7. maamajanduse arengule , s.h. väikeettevõtlusele uute võimaluste otsimine, külades töökohtade loomisele ning alternatiiv-põllumajandusele kaasaaitamine,

1.5.8. külaelu edendamine,

1.5.9. Eesti Euroopa Liitu astumisega kaasnevate võimaluste ja ohtude selgitamine.

 

1.6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.


II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

 

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingut eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.


2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.


2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.


2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

  1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühing liikmemaksu;

  2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

  3. kahjustab oma tegevusega ühingu nime ja mainet;

  4. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu poolt talle pandud kohustuse;


2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.


2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

 

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud ühingu organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;

c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;

e) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsusega pandud kohustusi.


3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik ühingu liikmed, alusel.

 

IV. Üldkoosolek

 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.


4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

 

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 15 päeva ette.

 

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.


4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.


4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

 

V. Juhatus

 

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 5, kuid mitte rohkem kui 7 liiget.


5.2. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.


5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.4 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

  1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;

  2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

  3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

  4. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;

  5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku

otsustest tulenevatele nõuetele.


VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu tegevuse lõppedes antakse allesjäänud vara üle nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Mittetulundusühingu Venevere Haridus- ja Kultuuriselts põhikiri on kinnitatud asutamis-koosolekul 01. veebruaril 2003.a. Veneveres.

Mittetulundusühingu Venevere Haridus- ja Kultuuriselts põhikiri on muudetud üldkoosolekul 27.juunil 2008.a. Veneveres